Algemene voorwaarden

Artikel 1 – toepasselijkheid bepalingen
Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn de ATCN Algemene Tankreinigingsvoorwaarden van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen en/of door het reinigingsbedrijf met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

 1. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever op de in lid 5 van dit artikel vermelde offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten wordt, tenzij uitdruk­kelijk en schriftelijk anders door het reinigingsbedrijf is bepaald, uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Indien eenmaal onder toepasselijkheid van deze ATCN Algemene Tankreinigingsvoorwaarden is gecontracteerd, zijn deze voorwaarden ook op de komende offertes, orderbevesti­gingen en overeenkomsten van toepassing.
 3. Indien het reinigingsbedrijf in voorkomende gevallen geen beroep doet op hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, bete­kent dat niet dat het reinigingsbedrijf daarmee afstand heeft gedaan van haar recht om zich in een ander geval op deze voor­waarden te beroepen.
 4. Op betalingen zijn van toepassing de algemene betalingsvoor­waarden van Koninklijk Nederlands Vervoer – Goederenvervoer Nederland – laatste gewijzigde tekst, zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage.
 5. Op het vervoer en/of doen vervoeren van het materieel van de opdrachtgever, zijn tevens van toepassing de Algemene Vervoerscondities en algemene Tankvervoerscondities, laatste versie voorzover daarvan in deze ATCN Algemene Tankreini­gingsvoorwaarden niet wordt afgeweken.
 6. Op reiniging van materieel en uitrusting opgedragen aan – en uitgevoerd door het desbetreffende ATCN tankreinigingsbedrijf (nader te noemen het reinigingsbedrijf) zijn de ATCN Algemene Tankreinigingsvoorwaarden van toepassing.
 7. Voor het opwarmen van materieel en lading zijn de ATCN Algemene Tankreinigingsvoorwaarden van toepassing.

 

Artikel 2 – definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Reinigingsbedrijf: de bij de ATCN aangesloten onderneming die zich jegens zijn opdrachtgever heeft verbonden tot het reini­gen van één of meer objecten al dan niet in combinatie met het opwarmen van tanks.
 2. Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van de het rei­nigingsbedrijf.
 3. Object: iedere (tank)container, tank(wagen), Intermediate Bulk Container (IBC), Mini Tank Container (MTC), spoorketel­wagon en ieder ander materieel dat door de opdrachtgever ter reiniging wordt aangeboden.
 4. Tank: Een laadketel dan wel een tank met een inhoud groter dan 1m3 zijnde een vaste tank, een afneembare tank of een tankbatterij.

a. Laadketel: een hulpmiddel bij het vervoer

 • dat van permanente aard is en daarom sterk genoeg voor her­haald gebruik
 • speciaal ontworpen om het vervoer van goederen door een of meer middelen van vervoer, zonder tussentijds opnieuw laden te vergemakkelijken;
 • voorzien van inrichtingen, waardoor het behandelen van het hulpmiddel bij het vervoer, met name bij het overladen van het ene vervoermiddel op het andere, wordt vergemakkelijkt; • ontworpen om gemakkelijk te worden gevuld en geledigd en met een inhoud van meer dan 0,45 m3; • ontworpen om vloeibare, gasvormige, poedervormige of korre­lige stoffen te bevatten
 • Vaste tank: een op een voertuig (dat aldus een tankwagen wordt) blijvend gemonteerde tank of een tank die een integre­rend deel van een dergelijk voertuig uitmaakt.
 • Afneembare tank: een tank met een capaciteit groter dan 1.000 liter, niet zijnde een vaste tank, een laadketel of een tankbatterij, die niet is ontworpen voor het vervoer van stoffen zonder tus­sentijds opnieuw te vullen en die gewoonlijk niet kan worden behandeld, tenzij de tank leeg is.
 • Tankbatterij: een geheel van onderscheidene houders (elemen­ten genoemd) waarvan der individuele gemiddelde capaciteit groter is dan 150 liter, onderling door een verzamelleiding ver­bonden en blijvend op een zitting gemonteerd.
 1. Tankwagen: een voertuig en/of tankoplegger al dan niet gebouwd om vloeistoffen, gassen, poedervormige of korrelige stoffen te vervoeren en uitgerust met één of meer tanks, alsme­de de door de vervoerder ter beschikking gestelde appendages, waaronder het laad- en losmateriaal.
 2. Reinigen: alle werkzaamheden met betrekking tot de reini­ging van een object.
 3. Algemene Vervoercondities: Algemene Vervoercondities 1983 (AVC) zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtsbank te Amsterdam en Rotterdam.
 4. Algemene Tankvervoerscondities: Algemene Tankvervoer­condities voor het vervoer van Bulkgoederen over de Weg zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en gedepo­neerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtsbank te Amsterdam en Rotterdam.
 5. ATCN: de Association of Tankcleaning Companies in the Netherlands, vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statu­tair gezeteld te ’s-Gravenhage sinds 16 november 1993.
 6. Opwarmen: het op een door opdrachtgever aangegeven temperatuur houden of brengen van lading en tank door middel van aansluiten van stoom, warm water of electriciteit op de op de tank aangebrachte voorzieningen ten behoeve van opwar­men.

 

Artikel 3 – Offertes
Alle offertes met betrekking tot een overeenkomst tot reiniging van materiaal en uitrusting zijn vrijblijvend, tenzij anders is over­eengekomen. Een offerte wordt definitief indien deze door partijen als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk is erkend.

 

Artikel 4 – Gegevens beschikbaar stellen

 1. De opdrachtgever dient op verzoek van het reinigingsbedrijf bij het verlenen van de opdracht, het reinigingsbedrijf schriftelijk in het bezit te stellen van alle gegevens waartoe hij in staat is of behoort te zijn en waarvan hij weet of behoort te weten dat deze voor het reinigingsbedrijf van belang zijn.
 2. In aanvulling op het in artikel 4, lid 1 bepaalde, is de opdracht­gever in ieder geval verplicht schriftelijk mee te delen:
 1. waaruit de laatst vervoerde lading heeft bestaan,
 2. of er restlading in het object aanwezig is, en zo ja welke en hoeveel, waarbij de hoeveelheid restlading in samenspraak met het reinigingspersoneel wordt vastgesteld, tenzij de opdrachtge­ver een andere regeling is overeengekomen,
 3. de door de opdrachtgever gewenste reinigingsmethode,
 4. eventuele overige instructies met betrekking tot de reiniging, 3.Voor het opwarmen en/of op temperatuur houden van het materieel aan het reinigingsbedrijf dient de opdrachtgever het opwarmmedium en de te volgen werkwijze mee te delen. Opdrachtgever is tevens verplicht het reinigingsbedrijf schriftelijk in te lichten over:
 5. de aard van de lading en,
 6. de technische specificaties van het materieel waaronder de maximale werkdruk c.q. het maximale vermogen.
 1. De opdrachtgever is verplicht op verzoek van het reinigings­bedrijf een formulier in te vullen en te ondertekenen waarop alle gegevens met betrekking tot de reiniging / opwarmen wor­den vermeld (plus eventuele specifieke gegevens).
 2. Het reinigingsbedrijf mag afgaan op de verstrekte gegevens en verklaringen zonder gehouden te zijn de nauwkeurigheid en vol­ledigheid van die gegevens te onderzoeken en is gerechtigd, doch niet verplicht, deze gegevens en verklaringen op juistheid en volledigheid te controleren.
 3. De opdrachtgever staat voor de juistheid en de volledigheid van de verstrekte gegevens en verklaringen in en is tegenover het reinigingsbedrijf alsmede tegenover derden aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het feit dat de door hem verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn geweest.
 4. Het reinigingsbedrijf mag werkzaamheden weigeren indien aan het gestelde in dit artikel betreffende te verstrekken gegevens niet voldaan wordt. De daarmee gemoeide behandelingskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 5 – instructies

 1. Het reinigingsbedrijf draagt er zorg voor, dat het materieel behandeld wordt met inachtneming van de door de opdrachtge­ver opgegeven voorzorgsmaatregelen en zal ter zake alle moge­lijke zorg aanwenden.
 2. De opdrachtgever is verplicht om instructies die hem gegeven worden in het kader van het waarborgen van de veiligheid van zijn materieel, alsmede het materieel en personen van het reini­gingsbedrijf onverwijld op te volgen. De opdrachtgever is dan ook tegenover het reinigingsbedrijf alsmede tegenover derden aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het feit dat de door het reinigingsbedrijf gegeven instructies niet juist en/of onvolledig door de opdrachtgever zijn uitgevoerd.

 

Artikel 6 – acceptatie

 1. Wanneer de reiniging voltooid is, tekent de opdrachtgever voor ontvangst van het gereinigde materieel en de gereinigde uitrusting en voor de andere uitgevoerde werkzaamheden. Bij ontbreken van gemotiveerde voorbehouden met betrekking tot de staat van reiniging, wordt vermoed dat de opdrachtgever het gereinigde object en de uitrusting als goed gereinigd en in goede staat heeft geaccepteerd.
 2. Indien niet binnen 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van reiniging, nader door de opdrachtgever wordt gereclameerd, verliest de opdrachtgever daarmee zijn mogelijkheden tot het aanspreken van het reinigingsbedrijf.

 

Artikel 7 – inspectie
Iedere inspectie door de opdrachtgever uitgevoerd, dient op het terrein van het reinigingsbedrijf plaats te vinden. Indien het ter­rein wordt verlaten, verliest de opdrachtgever ieder recht op reclame.

 

Artikel 8 – aansprakelijkheid reinigingsbedrijf

 1. Het reinigingsbedrijf is behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel niet aansprakelijk voor schade, die opdrachtgever of zijn personeel lijdt als gevolg van, of in enigerlei verband staande met, de uitvoering van de gegeven opdracht.

Association of Tankcleaning Companies Netherlands Spui 188, 2511 BW Den Haag Postbus 19365, 2500 CJ Den Haag T 070-3751713, F 070-3751718 E post@atcn.nl, I www.atcn.nl

 1. Indien door schuld van de zijde van het reinigingsbedrijf het reinigen, opwarmen c.q. op temperatuur houden niet conform de opdracht is uitgevoerd, is aansprakelijkheid van het reinigings­bedrijf beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de overeengeko­men handeling.

 

Artikel 9 – overmacht
In geval van overmacht heeft het reinigingsbedrijf het recht om te harer keuze en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij daarvoor tot enige schadevergoe­ding gehouden zal zijn.

 

Artikel 10 – vrijwaring
Het reinigingsbedrijf kan op deze condities beroep doen uit wel­ken hoofde en door wie hij ook moge worden aangesproken. De opdrachtgever, die niet voldoet aan enige verplichting, die de wet of deze condities hem opleggen, vrijwaart het reinigingsbe­drijf – onverminderd het elders in deze condities bepaalde ­voor alle schade die de opdrachtgever mocht lijden, wanneer hij ter zake van de reiniging danwel de opwarming door een derde wordt aangesproken.

 

Artikel 11 – opwarm-overeenkomst per gebeurtenis
De overeenkomst wordt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan per materieeleenheid per op te warmen gebeurtenis en/of op temperatuur te houden gebeurte­nis.

 

Artikel 12 – belading
De opdrachtgever is verplicht bij aanvang van de overeenkomst ter opwarming de lading uitsluitend in goed gesloten materieel aan te bieden. De beladingsgraad dient voldoende ruimte te laten voor het uitzetten van de lading en/of drukopbouw ten gevolge van het opwarmen, waarbij in ieder geval de wettelijke bepalingen omtrent de beladingsgraad nooit mogen worden overschreden.

 

Artikel 13 – zorgplicht opdrachtgever bij opwarming

 1. De opdrachtgever dient te zorgen voor goed werkende appendages waaronder goed werkende temperatuurmeter en verwarmingssysteem.
 2. De plaatsing van de temperatuurmeter dient zodanig te zijn, dat ongeacht het vloeistofniveau, de temperatuur van de vloei­stof wordt gemeten. Het reinigingsbedrijf is niet gehouden tot controle van de inwendige staat van het materieel en de kwali­teit van de lading.

 

Artikel 14 – kosten spoedeisend onderhoud
Alle door het reinigingsbedrijf te maken kosten van spoedeisend onderhoud aan het aangeboden materieel met betrekking tot het opwarmen c.q. op temperatuur houden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 15 – retentierecht
Het reinigingsbedrijf is gerechtigd goederen, gelden en documen­ten onder zich te houden voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of eigenaar totdat alle opeisbare vorderingen van het reinigingsbedrijf zijn voldaan.

 

Artikel 16 – geschillen
Alle geschillen – daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – welke tussen het reinigingsbedrijf en de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van, of in verband met, overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te ‘s-Gravenhage. Op de verhouding tussen de opdrachtgever en het reinigingsbedrijf is het Nederlands recht van toepassing.

Van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden kan slechts dan afgeweken worden mitsdien dit schriftelijk en uit­drukkelijk is overeengekomen. Bij afwijking van een of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders schrifte­lijk is overeengekomen. Alle door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Gedeponeerd door de ATCN ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 18 juni 2001.

Artikel 17 – parkeren op ons terrein

Het parkeren op ons bewaakt- en afgesloten parkeerterrein is geheel op eigen risico.

 

 

 

 

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief